X
تبلیغات
رایتل

آزمون علمی کلاس چهارم اسفند ۱۳۸۸

پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:22

نام و نام  خانوادگی                      آزمون علمی   پایه چهارم                                      اسفند ۱388

1- معنی کلمه سماءکدا م است :

الف)کوه ها                                   ب)آسمان                               ج)  زمین                               د) چشمه

2- کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:

الف ) کارهای خوب              ب) کارهای سخت                  ج) کار نیک                            د) انجام دادن  

3- بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:

الف)  مسجد کوفه                   ب) مسجد الاقصی                      ج )  مسجد الحرام                    د) مسجدالنبی

4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟

  ا لف) خورشید گرفتگی          ب) ماه گرفتگی                          ج)زلزله                                 د) همه موارد

5-چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟ 

 ا لف )  چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد                             ب) چون خواهر موسی مراقب او بود

ج)  چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد 

 د) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود

6- در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟

الف) 16 رکعت                  ب) 17 رکعت                      ج) 15 رکعت                              د) 14 رکعت

7- در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟

الف) آب نبود                  ب) نداشتن وقت کافی برای وضو                   ج) درگیری با دشمن               د) همه موارد

8- کدام یک از وسایل زیر جزء یادگیری جغرافیا نیست؟ 

الف) فیلم                   ب) عکس                                 ج) نقشه                           د) گونیا

9- معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می گویند .

الف) شکل نقشه          ب) علامت نقشه                       ج) راهنمای نقشه                  د) جهت نقشه

10- بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

الف) جنوب               ب) شمال                                ج) مشرق                     د)  مغرب

11- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟

الف) دماوند              ب)زرد کوه                               ج) دنا                          د) سهند

12- شن وماسه و گل  و لایی  که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود ؟

 الف) جلگه             ب) آبرفت                            ج) رود                               د) دشت 

13- در کدام ناحیه بیشتر ماههای سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوهها می نشیند؟

الف: ناحیه کوهستانی()          ب: ناحیه خزری()             ج: ناحیه گرم و خشک()           د: ناحیه معتدل()

14- اوّلین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

 الف) سنگ                          ب) آهن                                    ج) چوب                       د) چرم

 15-انسان ها با کمک گرفتن چه فنّی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

 الف) دامپروری                       ب) خانه سازی                            ج) کشاورزی                   د) ساختن ابزار 

16- اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد؟

الف) دجله                           ب) فرات                                  ج) کارون                           د) نیل

17- به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد؟

الف)  حضرت عیسی (ع)         ب) حضرت نوح (ع)                   ج) حضرت موسی(ع)             د) حضرت ابراهیم (ع)

18- هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف) ماد                            ب) پارس                                 ج) پارت                          د) آشور

19 - مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف : ساختن خانه ()          ب: فراهم کردن غذا ()             ج : نداشتن ابزار ()            د :بی سوادی ()

20- کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف:مادها()                    ب:پارس ها()                       ج: پارت ها()                     د: آشوری ها()

21- حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف:بابل-نمرود()             ب:مصر-فرعون()                  ج:بین النهرین-هیرود()               د: فلسطین فرعون()

22-کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است ؟

الف) هزینه های بیشتر          ب) سروصدای زیادتر                 ج)استراحت کم تر          د) هرسه مورد

23-کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص روز جمعه است ؟

الف) دیدن اقوام                 ب)گردش                     ج )نماز جمعه                د) نظافت

24-تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست ؟

الف )مربی پرورشی           ب) مدیر                         ج) ناظم                      د)  دفتر دار

25- مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است ؟

الف)شهری                  ب)  اسلامی                         ج) روستایی                 د) ایلی

26-دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند  کدام است ؟   

الف) خانواده              ب) مسجد                            ج)مدرسه                      د)کشور

27- کدام گزینه عدد" دویست وپنج هزار و پنجاه و دو "را نشان می دهد ؟

الف)20052               ب )200502                 ج) 20552               د)205052

28- ارزش مکانی رقم 3 در کدام یک از عدد های زیر بیشتر است ؟

الف ) 593120         ب ) 236541                 ج )358049               د ) 976351

29-کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟

الف ) 12345         ب )   10234                    ج ) 12340                د ) 01234

30- کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟

 الف )زاویه  تند     ب )زاویه  راست                     ج)زاویه  باز               د)زاویه قائمه 

31- پاسخ ضرب      =300×504  کدام گزینه است ؟

الف )150012       ب )  151200                 ج )  150120              د ) 151300

32- جمع 350+42 با کدام ضرب زیر برابر است ؟.

الف ) 5×56             ب )  55×8                 ج ) 56×7                     د )65×7

33-دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ................................ بر هم نامیده می شود ؟

الف )موازی           ب ) عمود                       ج )  عمود منصف          د )نیمساز

34-قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار می زند ؟

الف ) 6900   بار        ب )  690  بار              ج ) 6009 بار            د )6900  بار

35- سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟

الف ) جوانه زدن              ب )  تقسیم شدن         ج ) خرد شدن               د )بزرگ شدن

36- محل غذا سازی گیاهان کدام است ؟

الف ) ریشه                     ب ) ساقه                  ج )گل                           د )برگ

37-کدام یک فراوان ترین جانوران روی زمین هستند؟      

الف )کرم ها                    ب )بند پایان            ج )اسفنج ها                  د )خار تنان 

38- کدام مخلوط یکنواخت است ؟

الف )لوبیا و عدس             ب )سالاد               ج ) نمک درآب                د )روغن وآب

39 - آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟

 الف)فرورفته o       ب) تختo             ج ) برآمدهo              

40- قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟

الف) سیتوپلاسم o           ب) هستهo             ج ) پوسته o 

41- محل غذاسازی گیاهان .......... است .

الف) ساقه                  ب) برگo            ج ) میوه o

42- چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟

 الف) نورخورشید o             ب) هوا o                ج ) سبزینه o

43- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟

 الف) آب و نمک  o                  ب) آب و شن o                    ج ) آب و براده آهن o

44- کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟

الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()

45- مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟

الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()               ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()

46- در جمله ی "ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای ،مرا یاری کن " منادا کدام است ؟

الف ) ما                  ب ) ای توانایی                ج )توانایی            د )بخشیده ای

47-کدام کلمه هم خانواده جامعه نمی باشد؟

الف )صا لح              ب ) اجتماع                    ج )مجموع           د ) جماعت

48-کدام کلمه با بقیه ی کلمه ها ارتباط ندارد ؟

الف )شعر               ب )بیت                          ج ) قافیه            د ) داستان

49- شعر " بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که در آفرینش زیک گوهرند  "    از کیست ؟

الف ) سعدی           ب ) حافظ                      ج )فردوسی         د )نظامی

50- کدام کلمه با بقیه فرق دارد .

الف ) علی وار                   ب ) برادر وار                      ج ) دیوار                       د ) بزرگوار

                                         موفق باشی