محصولات ویژه

آزمون علمی کلاس چهارم اسفند ۱۳۸۸

پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:22

نام و نام  خانوادگی                      آزمون علمی   پایه چهارم                                      اسفند ۱388

1- معنی کلمه سماءکدا م است :

الف)کوه ها                                   ب)آسمان                               ج)  زمین                               د) چشمه

2- کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:

الف ) کارهای خوب              ب) کارهای سخت                  ج) کار نیک                            د) انجام دادن  

3- بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:

الف)  مسجد کوفه                   ب) مسجد الاقصی                      ج )  مسجد الحرام                    د) مسجدالنبی

4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟

  ا لف) خورشید گرفتگی          ب) ماه گرفتگی                          ج)زلزله                                 د) همه موارد

5-چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟ 

 ا لف )  چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد                             ب) چون خواهر موسی مراقب او بود

ج)  چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد 

 د) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود

6- در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟

الف) 16 رکعت                  ب) 17 رکعت                      ج) 15 رکعت                              د) 14 رکعت

7- در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟

الف) آب نبود                  ب) نداشتن وقت کافی برای وضو                   ج) درگیری با دشمن               د) همه موارد

8- کدام یک از وسایل زیر جزء یادگیری جغرافیا نیست؟ 

الف) فیلم                   ب) عکس                                 ج) نقشه                           د) گونیا

9- معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می گویند .

الف) شکل نقشه          ب) علامت نقشه                       ج) راهنمای نقشه                  د) جهت نقشه

10- بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

الف) جنوب               ب) شمال                                ج) مشرق                     د)  مغرب

11- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟

الف) دماوند              ب)زرد کوه                               ج) دنا                          د) سهند

12- شن وماسه و گل  و لایی  که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود ؟

 الف) جلگه             ب) آبرفت                            ج) رود                               د) دشت 

13- در کدام ناحیه بیشتر ماههای سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوهها می نشیند؟

الف: ناحیه کوهستانی()          ب: ناحیه خزری()             ج: ناحیه گرم و خشک()           د: ناحیه معتدل()

14- اوّلین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

 الف) سنگ                          ب) آهن                                    ج) چوب                       د) چرم

 15-انسان ها با کمک گرفتن چه فنّی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

 الف) دامپروری                       ب) خانه سازی                            ج) کشاورزی                   د) ساختن ابزار 

16- اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد؟

الف) دجله                           ب) فرات                                  ج) کارون                           د) نیل

17- به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد؟

الف)  حضرت عیسی (ع)         ب) حضرت نوح (ع)                   ج) حضرت موسی(ع)             د) حضرت ابراهیم (ع)

18- هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف) ماد                            ب) پارس                                 ج) پارت                          د) آشور

19 - مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف : ساختن خانه ()          ب: فراهم کردن غذا ()             ج : نداشتن ابزار ()            د :بی سوادی ()

20- کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف:مادها()                    ب:پارس ها()                       ج: پارت ها()                     د: آشوری ها()

21- حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف:بابل-نمرود()             ب:مصر-فرعون()                  ج:بین النهرین-هیرود()               د: فلسطین فرعون()

22-کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است ؟

الف) هزینه های بیشتر          ب) سروصدای زیادتر                 ج)استراحت کم تر          د) هرسه مورد

23-کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص روز جمعه است ؟

الف) دیدن اقوام                 ب)گردش                     ج )نماز جمعه                د) نظافت

24-تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست ؟

الف )مربی پرورشی           ب) مدیر                         ج) ناظم                      د)  دفتر دار

25- مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است ؟

الف)شهری                  ب)  اسلامی                         ج) روستایی                 د) ایلی

26-دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند  کدام است ؟   

الف) خانواده              ب) مسجد                            ج)مدرسه                      د)کشور

27- کدام گزینه عدد" دویست وپنج هزار و پنجاه و دو "را نشان می دهد ؟

الف)20052               ب )200502                 ج) 20552               د)205052

28- ارزش مکانی رقم 3 در کدام یک از عدد های زیر بیشتر است ؟

الف ) 593120         ب ) 236541                 ج )358049               د ) 976351

29-کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟

الف ) 12345         ب )   10234                    ج ) 12340                د ) 01234

30- کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟

 الف )زاویه  تند     ب )زاویه  راست                     ج)زاویه  باز               د)زاویه قائمه 

31- پاسخ ضرب      =300×504  کدام گزینه است ؟

الف )150012       ب )  151200                 ج )  150120              د ) 151300

32- جمع 350+42 با کدام ضرب زیر برابر است ؟.

الف ) 5×56             ب )  55×8                 ج ) 56×7                     د )65×7

33-دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ................................ بر هم نامیده می شود ؟

الف )موازی           ب ) عمود                       ج )  عمود منصف          د )نیمساز

34-قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار می زند ؟

الف ) 6900   بار        ب )  690  بار              ج ) 6009 بار            د )6900  بار

35- سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟

الف ) جوانه زدن              ب )  تقسیم شدن         ج ) خرد شدن               د )بزرگ شدن

36- محل غذا سازی گیاهان کدام است ؟

الف ) ریشه                     ب ) ساقه                  ج )گل                           د )برگ

37-کدام یک فراوان ترین جانوران روی زمین هستند؟      

الف )کرم ها                    ب )بند پایان            ج )اسفنج ها                  د )خار تنان 

38- کدام مخلوط یکنواخت است ؟

الف )لوبیا و عدس             ب )سالاد               ج ) نمک درآب                د )روغن وآب

39 - آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟

 الف)فرورفته o       ب) تختo             ج ) برآمدهo              

40- قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟

الف) سیتوپلاسم o           ب) هستهo             ج ) پوسته o 

41- محل غذاسازی گیاهان .......... است .

الف) ساقه                  ب) برگo            ج ) میوه o

42- چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟

 الف) نورخورشید o             ب) هوا o                ج ) سبزینه o

43- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟

 الف) آب و نمک  o                  ب) آب و شن o                    ج ) آب و براده آهن o

44- کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟

الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()

45- مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟

الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()               ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()

46- در جمله ی "ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای ،مرا یاری کن " منادا کدام است ؟

الف ) ما                  ب ) ای توانایی                ج )توانایی            د )بخشیده ای

47-کدام کلمه هم خانواده جامعه نمی باشد؟

الف )صا لح              ب ) اجتماع                    ج )مجموع           د ) جماعت

48-کدام کلمه با بقیه ی کلمه ها ارتباط ندارد ؟

الف )شعر               ب )بیت                          ج ) قافیه            د ) داستان

49- شعر " بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که در آفرینش زیک گوهرند  "    از کیست ؟

الف ) سعدی           ب ) حافظ                      ج )فردوسی         د )نظامی

50- کدام کلمه با بقیه فرق دارد .

الف ) علی وار                   ب ) برادر وار                      ج ) دیوار                       د ) بزرگوار

                                         موفق باشی

نظرات (4)
دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 18:21
سلام مررررررررررسی خیلی بهم کمک کرد
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:36

سلام

عجب سایتی داری شما

49842خیلی خوشم امد [قلب]
66634م [گل]

اگه دوست داری از سایتت در آمد داشته باشی حتما یه سر به سایت زیر بزن

URL : http://www.pars.im

میتونی از بازدید هات درآمد مطمئن و خوبی داشته باشی

برای هر کلیک 80 تومن میده همه کلیک ها رو هم میشماره 2000 تومن جایزه عضویتشه امکان زیر مجموعه گیری هم داره برای هر کلیک زیر مجموعه 5 تومن به شما پورسانت میرسه اعتبار خود سایت هم عالیه و میتونی از پرداخت پورسانتت سر موقع مطمئن باشی

خواستی عضو شی حتما از لینک زیر استفاده کن

http://www.pars.im/signup.php?from=aida20&ref_code=f40fddb5d1ff53f7bb2ab3b740652181

امتحان کن ضرر نداره

من که تو وبم گذاشتم عالیه

URL : http://www.pars.im

شاد باشی دوست من [لبخند]

امیدوارم عضو بشی و درآمد خوبی هم کسب کنی [قلب]

تا بعد [بدرود]


امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:28
سلام به شما دوست عزیز وب جالبی داری اگه با تبادل لینک موافق هستی منو بنام وب عمومی لینک کن ومنو خبر بده که شمارو لینک کنم ممنون
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 19:26
سلام دوست گلم [گل][گل][گل]

وب قشنگی داری واقعا بهت تبریک میگم [قلب] کارت حرف نداره عزیز [گل]

اگه دوست داری از وب قشنگت درآمد داشته باشی یه سر به سایت زیر بزن

http://www.pars.im

سایت واقعا عالیه ای هست کارش حرف نداره[بوسه]

این رو برای این نمیگم که خودم عضوش هستم چون کارش با همه سیستم های کلیکی دیگه فرق داره میگم بزار چند تا از مزیت هاش رو بگم

برای هر کلیک تا 80 تومن پول میده که این واقعا عالیههههههههه

هیچ کلیکی رو الکی حذف نمیکنه ( این بزرگ ترین خوبی این سیستمه )

پشتش یه تیم مدیریتی عالیه و به بهترین شکل ممکن مدیریت میشه

پرداخت هاش کاملا تضمین شدست هر موقع درخواست بدید 24 ساعت بعد پول تو حسابتونه

کار باهاش خیلی راحته [قلب]

حد اقل پرداختش فقط و فقط 9000 تومان هست که 2000 تومانش رو هم همون اول هدیه عضویت میده که این واقعا عالیهههه و مزیت عالی این سیستمه نسبت به سیستم های دیگه

امکان عضو گیری و دریافت پورسانت از زیر گروهاتون این واقعا عالیه یعنی خیلی عالیه

دوست من اگه خواستید عضو بشید حتما از لینک زیر عضو بشید [بوسه][قلب]

http://www.pars.im/signup.php?from=ali222&ref_code=a6d8e04479f67f3e58d048d1d6ab64cc

یا موقع عضویت ای دی منو به عنوان معرف وارد کنید

ali222

دوست عزیز سایتت هر چقدر هم بازدید داشته باشه باز هم میتونی ازش درآمد کسب کنی

مطمئن باش اگه 100 تا هم روزانه بازدید داشته باشی باز هم میتونی درآمد خوبی داشته باشی از این سیستم

عضو شو کدش رو تو وبت بزار بعد هر موقع به حد نصاب رسید در خواست پرداخت کن همین هیچ کار دیگه ای هم لازم نیست بکنی همین کد مخصوص بلاگ فا هم میده [قلب]

من که ازش واقعا راضی هستم این آدرس وب منه من که واقعا ازش راضی هستم

http://1900.mihanblog.com

عضو بشید از تک تک بازدید های وبتون درآمد کسب کنید

حداقلش اینه که هزینه کارت اینترنت و زمانی که صرف سایتت کردی رو در میاری پس این فرصت رو از دست نده

از دامینش هم اعتبار سایت مشخصه کارشون حرف نداره

http://www.pars.im

امیدوارم عضو بشی و درآمد خوبی هم کسب کنید منو هم دعا کنید مطمئن باشید پشیمون نمیشید

پس یه امتحان کنید

دوستون دارم

بای[بوسه]
امتیاز: 0 0

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد