X
تبلیغات

درس 7 –زمین ناارام

1-لایه های زمین را نام ببر

2-کدام لایه ی زمین برای ما مهم تر است-چرا؟

3  -گوشته زمین به چه صورت است؟

4-هسته زمین از چه موادی تشکیل شده؟

ادامه ...

درس 6 خاک زندگی بخش

1-سه راه تشکیل خاک از سنگها را نام ببرید.

2- دو راه تشکیل خاک را نام ببر.

3-رنگ قرمز بعضی از خاکها به دلیل وجود .........است.

ادامه ...

درس 5 تاریخچه زمین

1-چرا سنگهای رسوبی تاریخچه ی کتاب زمین نام گرفته اند؟

2-فسیل چیست؟

3- دوراه تشکیل فسیل را نام ببرید.

4-زندگی ابتدا در ......................آغاز شد.

5-با استفاده از فسیلها به چه اطلاعاتی میتوان دست یافت؟

درس 4 نور ورنگ

1-چشمه نور چیست؟

2-چشمه نور طبیعی و مصنوعی چیست؟برای هرکدام دو مثال بزن

3-چه وقت میتوانیم چیزی را ببینیم؟

4-منشور چیست؟

ادامه ...

درس 3 –ماشینها

1-برای انجام هر کار به ......نیاز داریم

2-اهرم چیست؟

3- قسمتهای یک اهرم را نام ببرید

4- جواب دهید.( کمتر یا بیشتر )

ادامه ...

درس 3 –ماشینها

1-برای انجام هر کار به ......نیاز داریم

2-اهرم چیست؟

3- قسمتهای یک اهرم را نام ببرید

4- جواب دهید.( کمتر یا بیشتر )

ادامه ...

درس 2- تغییرات مواد

1-آیا مواد همیشه به یک صورت باقی می مانند؟

2-تغییر فیزیکی چیست-مثال بزن

3- تغییر شیمیایی چیست مثال بزن

ادامه ...

نمونه سوالات فصل به فصل در س علوم –پایه ی پنجم 1

1-            انواع راههای جمع اوری اطلاعات را نام ببرید.

2-            به پرسش احتمالی که در ذهن ما ایجاد میشود ....    .......  ..می گویند.

3-            3-فرضیه ای که با آزمایشهای مختلف درست دراید .........نامیده می شود.

4-            به جمع اوری اطلاعات درباره ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف ...........می گوییم.

5-            برای کسب اطمینان از درسی یا نادرستی فرضیه............انجام می گیرد.

( تعداد کل: 99 )
   1       2       3       4       5       ...       13      >>