محصولات ویژه

امتحان : ریاضی نوبت اول

یکشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 13:39

ضرب ها را انجام دهید.                           267                                                5210

                                                        32       ×                                          351   ×                            

                                                      

خمس عدد 35 را حساب کنید.

علامت <=> بگذارید.

    7 4           3   2  6   1

   10             4          5

جمع و تفریق زیر را حساب کنید.

                                                   5  + 3                                                                                     6   1  -  4   3

                                                   6     7                                                                                      5          6       

دور اعدادی که بر 9 بخش پذیرند خط بکشید.

      29           90           82               72             18         36

کسر را به ساده ترین شکل بنویسید.

                                                                                                                                                               90

                                                                                                                                                              180

یک هکتار مساحت مربعی است که ............................................................................................

جدول های تناسب را انجام دهید.

116

29

15

10

18

27

جمع و تفریق اعداد مرکب را انجام دهید.

       "36         ' 40             5                                      " 22            ' 13            8

         29                            4    +                                  45              18            6    -

اختلاف پول محمد و علی 5000 تومان است . اگر نسبت پول علی به محمد مثل 7 به 5 باشد. پول هر کدام چقدر است ؟

اندازه ی قطر های یک لوزی 5 سانتیمتر و 8 سانتیمتر است مساحتش را حساب کنید.

کتاب فروشی کتاب های خود را با  % 20 تخفیف می فروشد.او کتابی را که قیمت روی جلدش 2400 تومان است به چه قیمتی می فروشد ؟

قرینه ی نقطه ها را نسبت به خط رسم کنید.                                             1 ۰       

 

                                                                                                                              ۰  2

با عدد   و  حروف بنویسید.    

   5/0  (                          )                       هفت صدم (            )